New concept design interior in Patong Phuket

New concept design interior in Patong Phuket

Concept idea Fish in the pond

ผลงานการออกแบบตกแต่งภายใน Lobby Resort ที่ป่าตอง

แนวคิดมาจากการผสมผสานเอาสายน้ำที่ไหลผ่านมาจำลองภาพละอองน้ำลงบนผนังตกแต่ง งานตกแต่งไม้จำลองเปรียบเหมือนปลาที่ว่ายทวนในกระแสน้ำ