New concept design interior in Patong Phuket

New concept design interior in Patong Phuket

Concept idea Fish in the pond ผลงานการออกแบบตกแต่งภายใน Lobby Resort ที่ป่าตอง แนวคิดมาจากการผสมผสานเอาสายน้ำที่ไหลผ่านมาจำลองภาพละอองน้ำลงบนผนังตกแต่ง...